Over ons

Over ons - Brede School De Kruisakkers

Over Ons – Brede school De Kruisakkers

Brede school ‘De kruisakkers’ is een samenwerkingsverband tussen verschillende instanties met als doel de ontwikkelingskansen van onze kinderen te vergroten, de sociale infrastructuur te verbeteren en de sociale controle en veiligheid in de wijk te versterken.
De verschillende deelnemers aan de brede school denken dit te bereiken door hun activiteiten zoveel mogelijk te combineren en op elkaar af te stemmen. Verder willen ze anticiperen op de vragen en behoeften die in de wijk leven.

Definitie van een Brede School
Brede scholen combineren onderwijs met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport of cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kans om zich te ontwikkelen. Brede scholen komen vooral voor in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs.

Pedagogische uitgangspunten binnen de Brede School De Kruisakkers
De pedagogische uitgangspunten van de Brede School De Kruisakkers komen voort uit een gezamenlijke pedagogische visie vanuit de scholen, peuterspeelzaal en de kinderopvang. Het opstellen van een gezamenlijke pedagogische visie is van groot belang voor het laten slagen van de Brede School aanpak, omdat daarmee dwarsverbanden tussen de organisaties worden gelegd.

Pedagogische visie
“De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Binnen de Brede School De Kruisakkers wordt er gestreefd naar een klimaat waarin een kind zich veilig voelt en geborgen weet, zodat het zich thuis kan voelen. Vanaf dat moment is ontwikkeling en groei én plezier mogelijk”.

In het aanbod van activiteiten binnen de Brede School De Kruisakkers liggen voor kinderen een breed scala aan mogelijkheden om met elkaar om te gaan, verdraagzaam te (leren) zijn, kennis op te doen van andere culturen en opvattingen. Het biedt kinderen de mogelijkheid om een positieve levenshouding te ontwikkelen, zich een mening te vormen en daaraan uiting te kunnen / durven geven.

De pedagogische visie wordt vertaald in een aantal heldere inhoudelijke omgangsregels die op gedegen wijze in de Brede School De Kruisakkers worden geïmplementeerd en uitgevoerd door alle medewerkers.
Eenduidig en goed afgestemd pedagogisch handelen biedt tevens de mogelijkheid om elkaar beter te leren begrijpen, om pedagogisch handelen bespreekbaar te maken en als reflectie op het eigen handelen.

Met behulp van omgangsregels wil de Brede School De Kruisakkers een klimaat creëren waarin kinderen hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen op kunnen bouwen, zelfkennis kunnen verwerven en verantwoordelijkheid kunnen en leren nemen.
De omgangsregels zijn gebaseerd op thema’s die binnen ’het met elkaar omgaan’ centraal staan: respect, verantwoordelijkheid en samenwerken.

  • Respect: Voor Brede School De Kruisakkers is ieder mens uniek. Wij respecteren ieders eigenheid (gedachtegoed ongeacht afkomst, geaardheid, ras of levensovertuiging). Iedereen heeft recht op een waardig en respectvol leven. Kinderen en volwassenen hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen, onze omgeving en onszelf. Het is de taak van alle medewerkers van brede school Kruisakkers om alle kinderen daarbij op een adequate wijze te begeleiden en te ondersteunen.
  • Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijkheid is accepteren wat gedaan kan én moet worden en dit naar beste kunnen doen. Ieder, zowel kind als volwassene, is verantwoordelijk voor het eigen gedrag en de afspraken die we samen maken.
  • Samenwerken: Samenwerken is werken aan een gemeenschappelijk doel. Tijdens het samenwerken streven we naar een goed evenwicht tussen geven en nemen, waarbij respect voor jezelf en de ander en verantwoordelijkheid nemen én geven het samenwerken en plezier hebben mogelijk maken.

De hieruit voortkomende omgangsregels die binnen de Brede school De Kruisakkers gevolgd worden, komen binnen de scholen, peuterspeelzaal en de kinderopvang regelmatig aan de orde.

Omgangsregels:

  1. We noemen elkaar bij de naam
  2. We respecteren ieder zoals hij /zij is en we sluiten elkaar niet buiten
  3. We hebben respect voor elkaars gevoelens en opvattingen
  4. We hebben respect voor elkaars lichaam
  5. We hebben respect voor elkaars eigendommen
  6. We houden ons aan afspraken die we maken en zijn daar zelf verantwoordelijk voor
  7. Samenwerken is geven en nemen

De partners van de Brede school De Kruisakkers zijn:

Copyright © 2018 Brede School De Kruisakkers - All Rights Reserved - Website door MediaMaus